Disclaimer voor www.fortresortbeemster.nl
Fort Resort Beemster B.V. (Kamer van Koophandel: 52962008), hierna te noemen Fort Resort Beemster, verleent u hierbij toegang tot www.fortresortbeemster.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Fort Resort Beemster behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Fort Resort Beemster spant zich in om de inhoud van www.fortresortbeemster.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.fortresortbeemster.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fort Resort Beemster.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.fortresortbeemster.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.fortresortbeemster.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fort Resort Beemster nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fort Resort Beemster.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fort Resort Beemster, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.